หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

NAT provide tax/accounting remotely via QuickBooks online

QuickBooks online the #1 accounting solution worldwide 4.5+ million subscribers 

Network Advisory Team Ltd. (NAT)
Intuit Premier Reseller
QuickBooks Certified Pro advisor
QuickBooks Certified
Certified Accounting Practice by DBD and ISO9001/2015 

NAT ตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้งานในเมืองไทย นานกว่า 20 ปี
สํานักบัญชีคุณภาพที่ได้รับการ รับรองจากกระทรวงพาณิชย์และได้รับการรับรอง ISO 9001

We can provide taxlaccounting remotely via QuickBooks online

Accounting services

Process data into QuickBooks online 

บันทึกรายการทางบัญชีเข้าสู่ระบบ QuickBooks Online 

Maintain the general ledger to ensure the accounting transactions are in accordance with the Thai Accounting Standards

ดูแลตรวจสอบรายการลงบัญชีเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย 

Perform financial statements, bank reconciliations and support schedules towards financial statements within the 15th of the following month

จัดทํางบการเงิน กระทบยอดธนาคาร และสรุปผลการจัดทํางบการเงินเพื่อให้รู้สถานะขององค์กรภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือตามความต้องการของลูกค้า 

Tax services 

Prepare monthly tax/Vat returns 

จัดเตรียมแบบฟอร์มภาษีประจําเดือน/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

Prepare Half year tax return and corporate income tax return

จัดเตรียมแบบฟอร์มภาษีเงินได้นิติบุคคล 

Payroll services 

Maintain monthly payroll data/issue pay slips for employees 

จัดทําข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน / จัดทําสลิปเงินเดือน 

Calculate WHT & SSF and Prepare payroll tax return/SSF

WHT certificates

คํานวณภาษี หัก ที่จ่าย และประกันสังคม จัดเตรียมแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ประกันสังคม / หนังสือรับรอง หัก ที่จ่าย 
Contact NAT www.thaiaccounting.com 

Email : info@thaiaccounting.com

Bangkok office:
1111/104 Ladprao road ,Chankasem ,
Jatujak Bangkok 10900
Tel/Fax (66) 2 513 7151
Fax (66) 2 513 7144
Phuket office:
23/11 Kwang road ,T.Vichit,
A. Muang Phuket 83000
Tel/Fax (66) 76 375 699

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด